OPĆI UVJETI PUTOVANJA

 OPĆI UVJETI PUTOVANJA U PAKET ARANŽMANU

Manga Trip d.o.o. online turistička agencija, Zagreb, Rendićeva 6, OIB: 00998603322, obavezuje se da će poštovati privatnost svih svojih putnika te njihove podatke neće dati na raspolaganje trećim osobama niti koristiti u marketinške svrhe osim uz prethodno odobrenje istih. Manga Trip d.o.o. prikuplja samo nužne podatke o korisnicima potrebne za izvršenje rezervacije.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Manga Trip d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Manga Trip d.o.o. turistička agencija 

UVODNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti putovanja u paket aranžmanu (dalje: Opći uvjeti) čine sastavni dio ugovora o putovanju u paket aranžmanu (dalje: Ugovor), između putnika i Manga Trip d.o.o. turističke agencije kao organizatora putovanja/prodavatelja putovanja (dalje: Agencija) i obvezujući su za obje ugovorne strane, osim ako pisanim Ugovorom ili Programom putovanja nije drugačije određeno.

Potpisom Ugovora, Putnik potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima, objavljenim programom putovanja (dalje: Program) te da ih u cijelosti prihvaća, kao i da mu je ponuđen paket putnog osiguranja (putno zdravstveno, osiguranje otkaza putovanja, osiguranje prtljage, osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja).

Prije zaključivanja Ugovora, Agencija može u svako doba izmijeniti opis svojih usluga u Programu.

Ugovor stupa na snagu nakon što su ga potpisali djelatnik Agencije i  Putnik te nakon što Putnik u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene, što će se definirati Ugovorom.

1. PRIJAVA, REZERVACIJE I PLAĆANJE

Putnik se za putovanja može prijaviti u poslovnici Agencije i drugim ovlaštenim agencijama, telefonom, internetom, ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja Ugovora Putnik se obvezuje dati Agenciji potrebne osobne podatke i važeću putnu dokumentaciju te pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je Agenciji dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja.

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije Putnik uplaćuje predujam u iznosu od 750 kuna, ukoliko u Programu nije navedeno drugačije. U slučaju da uplata nije izvršena u roku do 24 sata od izvršene prijave za putovanje, smatra se da je Putnik odustao od aranžmana i prijava će biti stornirana. Uz navedenu uplatu predujma, Putnik se obvezuje sklopiti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu također u roku od 24 sati od izvršene prijave. Navedeni iznos (750 kuna) uračunat će se u cjelokupni iznos aranžmana. Ostatak do ukupne cijene paket aranžmana Putnik je dužan uplatiti sukladno Programu/Ugovoru. Prilikom prijave na putovanje, Putnik prihvaća Opće uvjete putovanja i cijenu organizacije putovanja navedenu na službenim internetskim stranicama Agencije. U slučaju da Putnik ne sklopi Ugovor, Agencija zadržava uplaćenu akontaciju.

CIJENE

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Organizator putovanja može predvidjeti  da Putnik određene usluge koje će koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta, eventualni se prigovori podnose izravno izvršitelju usluge.

Agencija može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja cijena usluga koje čine paket aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza (promjene u tarifama prijevoznika), uključujući i troškove goriva ili povećanja pristojbi (u zračnim i dr. lukama i sl.), povećanja  cijena smještaja, a koje utječu na cijenu putovanja. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8%, Putnik ima pravo odustati od paket aranžmana, s time da je to dužan pisanim putem priopćiti Agenciji – u roku od 2 dana od primljene obavijesti.

U slučaju odustanka od aranžmana zbog povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8%, Putniku se vraća cjelokupno uplaćeni iznos. Ako Putnik u razumnom roku koji odredi Organizator ne obavijesti Organizatora o svojoj odluci, istekom toga roka Ugovor se smatra raskinutim, a sve u skladu s važećim Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

Cijena iz Ugovora ne uključuje doplatu koja se plaća na samom putovanju inozemnim partnerima za troškove transfera, lokalnih vodiča i ostalih aktivnosti po planu i programu puta. Organizator će u Planu i programu puta naznačiti obveze takve doplate.

Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korištenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korištenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, liječničkih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sjedišta u prijevoznom sredstvu, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe s posebnim karakteristikama (pogled, kat, veličina, balkon itd.), dodatni obroci i dr.

U cijenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati inozemni partner, odnosno, neposredni pružatelj usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom.

2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, hosteli, apartmani ili drugi objekti u programima Agencije opisani su prema službenoj kategorizaciji zemlje u kojima se nalaze u trenutku izdavanja programa. Ukazuje se da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Sve usluge navedene u Programu podrazumijevaju standardne usluge prosječnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mjesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge koje nisu sadržane u Programu, o tome mora zaključiti Poseban ugovor. Agencija ne odgovara za opise usluga u katalozima ili na web stranicama neposrednih pružatelja usluga (npr. hotela, prijevoznika i dr. osoba), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svojoj web stranici.

Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u Programu putovanja.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme polaska ili dolaska Putnika i ulaska ili izlaska Putnika iz smještajnog objekta uvjetovan je procedurama na graničnim prijelazima, stanju na cestama, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uvjetima ili višom silom koje mogu utjecati na vrijeme polaska aviona i drugog prijevoznog sredstva na koje Organizator ne može utjecati i sl., te zbog toga za takve slučajeve Agencija ne snosi odgovornost.

Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak Putnika u zračnoj luci koji je najmanje 2 sata ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio kompanije. U slučaju mijenjanja navedenog vremena polijetanja aviona, Agencija ne snosi bilo kakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio prometa.

Usluge turističkog vodiča, pratitelja, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumijeva njihovu cjelodnevnu i kontinuiranu nazočnost, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj ploči ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlaštenog predstavnika Agencije (posebno u vezi s vremenom polazaka, prijevozom, smještajem, zakonskih i drugih propisa i dr.) obvezuju Putnika, a nepridržavanje spomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik, u cijelosti.

Kad treća osoba stupa na mjesto osobe koje je rezervirala određenu turističku uslugu, Agencija ima pravo na naknadu za potrebne troškove promjene. Putnik i osoba koja stupa na njegovo mjesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cijene i troškove zamjene putnika. Agencija neće prihvatiti zamjenu putnika ako promjena nije pravovremena, u slučaju da postoje posebni zahtjevi u odnosu na putovanje ili promjena nije u skladu s pravnom regulativom.

3. PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan Agenciji dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Agencija ne jamči ishođenje vize. Ukoliko Putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat će se da je Putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i  druge propise. Ukoliko Putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko Putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako Republike Hrvatske, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, Putnik odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete Putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik Agencije, Putnika će upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju Putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Preporučuje se svakom Putniku da se i osobno informira na internetskoj stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP-a RH. Svim Putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučuje se da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Agencija može uputiti Putnika na izvor informacija, ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog Putnika. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obvezuju Agenciju te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljane putne isprave.

4. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici Agencije su dužni Putniku ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja. Potpisom Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su Putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

5. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko Putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučuje se uplata police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje.

6. RASKID UGOVORA OD STRANE PUTNIKA

Putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka paket aranžmana u kojem slučaju Organizator gubi pravo na ugovorenu cijenu paket aranžmana i može od putnika zahtijevati plaćanje primjerene naknade za raskid Ugovora koju se može opravdati.

Ukoliko Putnik raskine Ugovor 90 do 45 dana prije početka putovanja, Agencija ima pravo naknade za učinjene administrativne troškove u visini od 375 kn, što predstavlja dio ugovorene cijene putovanja izražene u kunama. Nadalje, Agencija ima pravo na:

10 % ugovorene cijene putovanja ako se Ugovor otkaže od 44 do 30 dana prije početka putovanja, 

20 % ugovorene cijene putovanja ako se Ugovor otkaže 29 do 20 dana prije početka putovanja, 

40 % ugovorene cijene putovanja ako se Ugovor otkaže 19 do 15 dana prije početka putovanja, 

80 % ugovorene cijene putovanja ako se Ugovor otkaže 14 do 10 dana prije početka putovanja, 

90 % ugovorene cijene putovanja ako se Ugovor otkaže 9 do 6 dana prije početka putovanja, 

100 % ugovorene cijene putovanja ako se Ugovor otkaže 5 do 0 dana prije početka putovanja ili u toku putovanja. 

Izuzetno od prije navedenog, primjenjivat će se sljedeći postoci/iznosi, i to: 

a. kod brodskih krstarenja:

5%, a najmanje 60,00 eur do 91 dana prije početka putovanja, 

15% od 90 do 45 dana prije početka putovanja, 

30% od 44 do 29 dana prije početka putovanja, 

50% od 28 do 15 dana prije početka putovanja, 

80% od 14 do 7 dana prije početka putovanja, 

95% od 6 do 3. dana prije početka putovanja, 

100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta 

b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studentske izlete ako se otkazuje kompletan ugovor:

5% ako se putovanje otkaže do 120 dana prije početka putovanja, 

20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana prije početka putovanja, 

50 % ako se otkaže od 89 do 60 dana prije početka putovanja, 

80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana prije početka putovanja, 

100 % ako se otkaže od 44 dana do prije početka ili u toku putovanja.

U svakom slučaju, iznos plaćene avio karte je nepovratan.

Ako ugovorne strane nisu Ugovorom utvrdile standardne naknade za raskid ugovora, iznos naknade za raskid ugovora određuje se prema cijeni paket aranžmana umanjenoj za iznos uštede troškova Organizatora i prihod od pružanja usluga putovanja drugom korisniku. Na zahtjev Putnika Organizator će obrazložiti iznos naknade za raskid Ugovora.

U svakom slučaju, Putnik ima pravo raskinuti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid Ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište. U navedenom slučaju putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket aranžman, ali nema pravo na dodatnu odštetu.

Organizator je dužan Putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist Putnika umanjena za primjerenu naknadu za raskid ugovora, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora o putovanju u paket aranžmanu.

Ako je Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija, putnik ima pravo u roku od 14 dana nakon sklapanja ugovora odustati od Ugovora o putovanju u paket aranžmanu bez navođenja razloga, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe iz točke 6.

7. PRAVO ORGANIZATORA NA RASKID UGOVORA PRIJE POČETKA PAKET ARANŽMANA/IZMJENA UVJETA UGOVORA

Agencija može raskinuti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako Agencija obavijesti Putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u Ugovoru, ali ne kasnije od:

1. 20 dana prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana

2. 7 dana prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana

3. 48 sati prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana.

Agencija može raskinuti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako Organizatora u izvršenju Ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako Putnika o raskidu Ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket aranžmana.

U posljednja dva opisana slučaja raskida ugovora, Agencija  gubi pravo na ugovorenu cijenu paket aranžmana i dužna je Putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist Putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora o putovanju u paket aranžmanu. 

Prije početka paket aranžmana Organizator ne smije jednostrano izmijeniti uvjete Ugovora o putovanju u paket aranžmanu, osim cijene u skladu s člankom 35. Zakona o pružanju usluga u turizmu, osim ako je takvo pravo predviđeno Ugovorom, ako je izmjena beznačajna i ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka obavijesti putnika o izmjeni.

Ako je Organizator prije početka paket aranžmana prisiljen znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja iz članka 29. stavka 1. točke a) Zakona o pružanju usluga u turizmu, ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve putnika iz članka 32. stavka 1. točke a) Zakona o pružanju usluga u turizmu, ili predloži povećanje cijene paket aranžmana za više od 8 %, Putnik može u razumnom roku koji odredi Organizator:

a) prihvatiti predloženu izmjenu ili

b) raskinuti Ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora.

Ako putnik raskine Ugovor iz navedenih razloga, isti može prihvatiti zamjenski paket aranžman, po mogućnosti jednake ili više kvalitete, ako mu ga Organizator ponudi.

Organizator je dužan bez nepotrebnog odgađanja na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka putnika obavijestiti o:

a) predloženim izmjenama i, prema potrebi (u skladu s čl. 36. stavkom 5. Zakona o pružanju usluga u turizmu), o njihovu utjecaju na cijenu paket aranžmana

b) razumnom roku u kojem Putnik mora Organizatora obavijestiti o svojoj odluci

c) posljedicama u slučaju da Putnik ne odgovori u rečenom razumnom roku

d) ponuđenom zamjenskom paket aranžmanu i njegovoj cijeni, kad je to primjenjivo

Ponuda povećanja cijene paket aranžmana nije moguća kasnije od 20 dana prije početka putovanja, a ponuda izmjene ostalih uvjeta Ugovora nije moguća nakon početka putovanja.

Ako Putnik u rečenom razumnom roku ne obavijesti organizatora o svojoj odluci, istekom toga roka Ugovor se smatra raskinutim.

Ako rečene izmjene Ugovora o putovanju u paket aranžmanu ili zamjenskom paket aranžmanu imaju za posljedicu paket aranžman niže kvalitete ili cijene, Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene.

Nastavno, ako Putnik, raskine Ugovor o putovanju u paket aranžmanu, a ne prihvati zamjenski paket aranžman, Organizator je dužan bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora, vratiti sva plaćanja izvršena u korist Putnika te mu nadoknaditi štetu odgovarajućom primjenom odredbi članaka 44.–47. Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Eventualni iznos naknade štete za štete koje nisu posljedica tjelesne ozljede ili za štete koje organizator nije prouzročio namjerno ili nepažnjom unaprijed se ograničava na trostruki iznos ukupne cijene paket aranžmana.

8. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA/TUROPERATERA

Za sve aranžmane gdje je Agencija glavni organizator kao i u slučaju gdje je Agencija prodavatelj,  vrijede ovi Opći uvjeti. Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća Program i Opće uvjete putovanja.

9. IZVRŠENJE PAKET ARANŽMANA

Glede pitanja odgovornosti za izvršenje paket aranžmana, ispravljanja nesukladnosti u izvršenju usluga putovanja obuhvaćenih paket aranžmanom, prava Putnika i obveza Organizatora u slučaju nemogućnosti izvršenja znatnog dijela putovanja i snošenja troškova nužnog smještaja primjenjuju se odredbe članka 39.-42. Zakona o pružanju usluga u turizmu.

10. OBVEZA PRUŽANJA POMOĆI

Organizator je dužan bez nepotrebnog odgađanja Putniku u poteškoćama, a osobito u okolnostima iz članka 42. stavka 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu pružiti primjerenu pomoć, a posebice:

a) pružanjem primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći

i

b) pomaganjem Putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana.

Ako je Putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Organizator može za pomoć iz stavka 1. ovoga članka naplatiti razumnu naknadu koja ne može biti viša od stvarnih troškova Organizatora.

11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor Agenciji u roku od osam dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od osam dana neće se uzeti na razmatranje. Naglašava se da je u interesu Putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki Putnik, odnosno nositelj Ugovora prigovor podnosi zasebno. Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora, i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). Agencija će rješavati samo one prigovore za koje Putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Agencije došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, Putnik ima pravo na naknadu štete u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja Ugovora o organiziranju putovanja kao last minute (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg Agencija ime smještajnog objekta saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), Putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje Agencija ne može utjecati, a Putnik je prihvatio takvo putovanje prvenstveno zbog povoljnije cijene te zbog toga Putnik nema pravo prigovora prema Agenciji. Dok Agencija ne odluči o prigovoru Putnika, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

12. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svojeg zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučuje se uplata police za zdravstveno osiguranje.

13. UVJETI PRIJEVOZA I PRTLJAGA

Prijevoz Putnika zračnim, željezničkim, morskim, riječnim ili jezerskim prijevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost prijevoznika. Odgovornost prijevoznika regulirana je propisima i običajima kojima se reguliraju spomenute vrste prijevoza.  Preporučuje se uplata police za osiguranje prtljage.

14. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI (NESOLVENTNOSTI) ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija je s osiguravateljem sklopila Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja zbog kojeg  usluga putovanja izostane, odnosno radi naknade troškova povratka Putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja: Croatia osiguranje d.d., Ulica Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, tel. 0800 1884, broj police jamčevnog osiguranja: 298625000078. Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti Organizatora putovanja.

15. OSIGURANJE  OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima Ugovor kod osiguravajućeg društva Croatia osiguranje d.d., Ulica Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, tel. 0800 1884, sklopljen o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj police: 078620058460. Djelatnici Agencije upoznat će Putnika sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Agencija prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Agencija se obvezuje  da osobne podatke Putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko Putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci Putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci kao i fotografije i video uradci prikupljeni tijekom putovanja u realizaciji Agencije mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija Agencije. Kako bismo uvijek imali Vaše točne podatke u trenutku kad trebate našu uslugu ili drugu informaciju, molimo da nas obavijestite ukoliko dođe do promjene u Vašim osobnim podacima ili ukoliko ste pogriješili pri unosu istih. Ako uočite da Agencija ne postupa prema ovim načelima ili imate bilo kakvu drugu primjedbu vezanu uz način poslovanja, obavijestite nas na filip@mangatrip.hr i mi ćemo upotrijebiti sve ekonomski opravdane napore da istražimo i ispravimo problem što je prije moguće.

Agencija pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojih klijenata, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća). Cilj je ove politike pružiti svim zainteresiranim stranama sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje klijenti u vezi obrade osobnih podataka imaju. Politika se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata koje Agencija prikuplja i obrađuje i podataka koje prikupljaju i obrađuju njegovi partneri. Klijentom se smatra osoba koja je od Agencije zatražila uslugu ili ponudu za uslugu. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Načela obrade osobnih podataka:

Zakonita, poštena i transparentna obrada

Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka.

Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka

Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni.

Ograničenje količine podataka

Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.

Točnost podataka

Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. Korisnik u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka.

Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka

Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi.

Sigurnost osobnih podataka

Pridajemo najveću moguću pažnju sigurnosti osobnih podataka.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:

Pravo na pristup podacima

Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.

Pravo na ispravak i brisanje

Klijent ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka. Klijent ima pravo ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima. Agencija ima obvezu obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju podataka napravljenih na zahtjev klijenta.

Pravo na ograničenje obrade

Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Agencija ima obvezu obavijestiti klijenta o ograničenju obrade napravljenom na zahtjev klijenta.

Pravo na prenosivost podataka

Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ograničenja.

Pravo na prigovor

Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kom slučaju podatke više nećemo koristiti u tu svrhu.

Automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila

Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

Prikupljanje podataka u poslovnicama

Prilikom izrade rezervacije ili ponude, tražimo od korisnika osobne podatke potrebne za rezervaciju ili ponudu.  Korisnik svoje podatke može ostaviti osobno, može javiti telefonom ili mailom.

Prikupljanje podataka putem weba

Na našim web stranicama prilikom izrade rezervacije ili upita za ponudom, prikupljamo podatke potrebne za izradu rezervacije ili ponude. Klijent nam podatke dostavlja putem obrasca na web stranicama.

Privola klijenta

Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Bez privole klijenta nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima. Podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, datum rođenja djece radi ostvarivanja popusta, broj telefona i e-mail adresu radi kontakta, lokacija, spol, državljanstvo, broj putovnice ili drugog odgovarajućeg osobnog dokumenta tamo gdje je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza (npr. kod prelaska granice), broj kreditne kartice ili podatke o drugom sredstvu plaćanja. Zbog prirode putničkih usluga može se dogoditi potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, primjerice, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i podataka koji se odnose na zdravlje klijenta i to isključivo u svrhu izvršenja ugovora između Agencije i klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora. Smatrat će se da je klijent koji je Agenciji dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.

Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

Radi izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora

Osobne podatke prikupljamo kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu.

Radi obavještavanja korisnika o uslugama i proizvodima

Ako je klijent dao privolu, podatke klijenta možemo upotrebljavati kako bismo klijenta upoznali s našim uslugama i proizvodima koji mogu biti zanimljivi klijentu.

Za interne potrebe

Podatke klijenta čuvamo kako bismo zaštitili legitimne interese klijenta ili naše legitimne interese, a u skladu s važećim zakonskim propisima. To na primjer može uključivati čuvanje podataka klijenta kako bismo na najbolji način mogli odgovoriti na eventualne prigovore klijenata, upotrebu podataka klijenata radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu klijenata ili Agencije, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, klijenata, proizvoda i usluga Agencije, kreiranja usluga i ponuda koje odgovaraju potrebama i željama klijenata, osiguravanja vrhunskog korisničkog iskustva, personalizirane korisničke podrške, istraživanja i analize tržišta, optimizacije prodajnih kanala itd. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes Agencije, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka klijenta i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa klijenta ili druge fizičke osobe. Iznimka su slučajevi kada je pravna osnova privola.

U svrhu ispunjenja zakonskih obveza

Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, Agencija je nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, turističkoj inspekciji itd.) obvezan dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza Agencije.

Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama u sljedećim slučajevima:

U svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s klijentom

Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije. To na primjer uključuje slanje podataka klijenta hotelu ili prijevozniku, kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila ponuda za uslugu.

Kada je korisnik dao privolu

Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao izričitu privolu.

Kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače

Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u tom slučaju prosljeđujemo osobne podatke podizvođaču. Pritom koristimo podizvođače isključivo izvan prostora EU i ti podizvođači rade isključivo po nalogu Agencije i po ugovoru sklopljenom s Agencijom, što osigurava mjere zaštite podatka kao da podatke obrađuje Agencija.

U svrhu zaštite osobnih podataka svojih klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kontinuirano prilagođavamo naše interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Pritom koristimo različite organizacijske mjere i tehnička sredstva zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe podataka.

Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na adresu podataka.

Navedena Politika zaštite osobnih prava stupa na snagu i počinje se primjenjivati na dan objave te je dostupna na elektroničke pošte filip@mangatrip.hr. Ako klijent sumnja na povredu svojih osobnih podataka, može poslati prijavu na istu adresu elektroničke pošte. Klijent također može prijavu podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih internetskim stranicama i na prodajnim mjestima Agencije. O mogućim izmjenama i dopunama Politike klijenti će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama.

17. ZAVRŠNE ODREDBE

Na svakom putovanju osigurat će se nazočnost predstavnika Agencije/Organizatora koji će omogućiti putniku da brzo stupi u kontakt s organizatorom i učinkovito komunicira s njime, kako bi zatražio pomoć ako se nađe u poteškoćama ili kako bi prijavio svaku neusklađenost koju utvrdi tijekom izvršenja paket aranžmana. Uz to putnik može svakodobno stupiti u kontakt s organizatorom putem e-maila: info@mangatrip.hr.

U slučaju ništetnosti pojedine odredbe Općih uvjeta te u slučajevima koji nisu predviđeni ovim Općim uvjetima, primijenjuju se odgovarajuće odrebe važećeg Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Ovi Opći uvjeti i Program putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s Agencijom, odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Agencije. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

Manga Trip d.o.o. online turistička agencija, Zagreb, Rendićeva 6, OIB: 00998603322  

Zagreb, 17.12.2018. g.